top of page

Valg og nytelse - Choises and enjoyment

Oppdatert: 7. mar. 2019


Sverddans / Sword Dance - akryl på plate / acrylic on wood – 28 x 50 cm - 2015 © Halvard Hatlen / BONO


- Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og

hvordan det blir er ulikt for oss alle. Noe er fastlagt og kan ikke endres, som foreldre,

fødested og mer. Men mye blir til av valg vi gjør, de fleste valg gjør vi selv.


-- english translation at end --


Som barn teller vi dager til bursdager og julaften. Alder er viktig, ikke bare antall hele år,

gjerne regnes alder i halvår. Senere blir ikke disse åremålsdagene så viktige. Til eldre vi blir

til fortere går det og vi undres at det allerede er et år siden sist. Livet er både langt og kort,

som et pust i sivet. Vi har ønsker og vilje. Mye kan vi oppnå, noe forblir drømmer. Drømmer

gjør oss lykkelige.


Vi fødes av våre foreldre. Det kan vi ikke velge. Noen fødes i kongelige slott med de

bekymringer og ansvar det vil medfølge. Noen på søppelfyllinger i trange kår. Noen i kalde

nord og noen på tropiske stillhavsøyer. Noen i fred og trygge omgivelser, mens andre må

vokse opp med krig og urett. Vi får det i gave og må ta enten utganspunktet er slik eller slik.


Livet er bare en gang. Nyt det. Lev det. Velg det. Vi har alle ønsker og drømmer. Noe kan vi,

noe vil vi - uten å kunne. Kanskje er livet kort, kanskje blir det rikt på dager og år. Kanskje

blir det godt, kanskje blir det vanskelig.


- Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? ¹


- For han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv.

Dagene mennesket får, er som gress, det blomstrer som blomsten på marken.

Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den. ²


Kilden eller Brevet er en norsk roman om fiskeren Markus. Den er historien om livet, om

naturens skjønnhet, gleder og sorger, men mye om kampen for å overleve. Den ble først

utgitt i 1918. og er skrevet av den norske forfatteren Gabriel Scott (1874 – 1958).


- Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv - - - Så dør det og går i

glemme og blander sitt støv stille med jorden. Markus står det kanskje på brettet, hvad for

en Markus var det? ³


Noter:

¹ Evangeliet etter Matteus, Kapittel 6,27 Bibelen, Det Norske Bibelselskapet.

² Salmenes bok, Kapittel 103,14-16 Bibelen, Det Norske Bibelselskapet.

³ Scott, Gabriel (1874 – 1958). «Kilden, eller brevet om fiskeren Markus», Oslo. H.Aschehoug & Co. 1918.Mitt liv er som et såpestykke / My life is like a bar of soap - akryl på treplate / acrylic on wood – 43 x 57 cm – 2014 © Halvard Hatlen / BONO

Walk of Life - akryl / acrylic - 61 x 50 cm - 2016 © Halvard Hatlen / BONO

Å ville uten å kunne / To Want Without Being Able To - tusj på papir / ink on paper – 21 x 29,5 cm - 1987 © Halvard Hatlen / BONO

Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm - 2015 © Halvard Hatlen / BONO

In english ....


Our life on Earth, short or long, begins with the conception, what it will contain and how

it became is different for all of us. Something is determined and can not be changed, as

our parents, birthplace and more. But much is the result of choices we make, most

choices we make ourselves.


As a child, we counting days until birthdays and christmas. Our age is not only years, but

often counted as half years. Later in life our age not longer so important. It seems like time

goes faster every year, and we wonder if it's already a year since last. Life is both long and

short, like a breath of life. We have wishes and also will. Much can we achieve, something

remains dreams. Dreams make us happy.


We are born by our parents. We can not choose that. Some are born in royal castles with

the concerns and responsibilities it will accompany. Some in a junkyard in poor

circumstances. Someone in the cold north and some on tropical Pacific islands. Some in

peace and safe surroundings, while others must grow up with war and injustice. Life we get

as a gift and must live it either the starting point is such or so.


Life is only once. Enjoy it. Live it. Choose it. We all have wishes and dreams. Something we

can do, something we wish - without being able to. Maybe life is short, maybe it will be rich

of days and years. Perhaps it will be good, maybe it will be difficult.


- Which of you may well, with all your worries, add a single alen to his life? ¹


- For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust. As for man, his days are as

grass: as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone;

and the place thereof shall know it no more. ²


Kilden, or the letter about the fisherman Markus - is a norwegian roman about life, about

nature's beauty, pleasures and sorrows, but much about the struggle to survive. It was first

published in 1918. It was written by the Norwegian author Gabriel Scott (1874-1958).


- A human is coming to the world, wandering around in a ham of dust. - Then dies and

misses and mixes his dust with the earth. Markus may be on the board, what kind of a

Markus was it? ³


Notes:

¹ The Bible, The King James Bible. Matthew, 6.27

² The Bible, The King James Bible. Psalms, 103, 14-16

³ Scott, Gabriel (1874 - 1958). "The Source" ("Kilden, eller brevet om fiskeren Markus"), Oslo. H.Aschehoug & Co. 1918.

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Rut

Comments


bottom of page