top of page

Til alle mine velmenende venner


Vi - tusj (akrylmaling) på plate - 2014 © Halvard Hatlen / BONO

Takk for at dere bryr dere. Fortsett å vise omtanke og solidaritet og toleranse - vis at en aksepterer også annerledes tenkende. Da blir verden et bedre sted å leve. -- Noen ganger, hender det at to innlegg eller poster på Facebook er side om side nyhetsfeeden - og likevel så forskjellige. Begge handler om samme sak, men er så forskjellige som natten og dagen.

-- english translation at end --


Dette hendte meg her en dag. Begge handlet om det lille landområdet til jøder og palestinerne i Midtøsten. Nå ser det ikke særlig lyst ut for en fred der - og rett som det er kommer det innlegg fra de som ser konflikten det fra den ene siden, og de som ser på konflikten fra den andre siden. Ja det er jo slik at en sak har to sider og midtøstenkonflikten har kanskje enda flere. Og jeg satt litt betenkt over det som var skrevet. Samtidig kjente at jeg var så glad for å venner som mener så ulikt. At jeg har venner som er for Israel og venner som er for palestinerne. Ja, det er jeg veldig fornøyd med.


Men hva er sannheten, begge sakene handlet om det samme - og noen lyver litt eller får det til å se ut fordelaktig for sitt syn. Men slik er det nå om dagen, ikke alt en ser og leser på nettet trenger være sant. Til og med nyhetene vi får er veid og målt, utvalgte og noen ganger vinklet så de ser bra, - for noen.


Det første jeg møtte på var et bilde som viste at landet Palestina - som bare forsvant til nesten ingenting. Det så uvirkelig ut og nesten for utrolig -- og det var fryktelig å tenke på, når en tenker på de mange prøvelser og problemer det er for dette folket i år etter år. Det fantes ingen nettsteds henvisning, bare en gif lagt ut på i.giphy.com en samling med korte animerte bilder (gif)
Like under kom det andre innlegget. Det var underlig sammenlignet med det første. Derfor ble til at jeg ikke scrollet videre, men stoppet litt opp. Bildet i seg selv var fullt av informasjon, om en ga seg tid, og det fulgte henvisning til et nettsted med enda mer informasjon. Her var det mye fakta å finne for den som vil sette seg inn i det.

Det finnes kart for det meste, naturtyper, geologi, befolkninger, temperatur og mye mye mer. Til alle mine velmenende venner. Takk for at dere bryr dere. Fortsett å vise omtanke og solidaritet og toleranse - vis at en aksepterer også annerledes tenkende. Da blir verden et bedre sted å leve.

In english .....


Thanks for caring. Continue to show thoughtfulness and solidarity and tolerance - and accepts peoples different way of thinking. Then the world becomes a better place to live. - Sometimes, two posts on Facebook are side by side the news feed - and yet so different. As different as night and day.


This happened to me one day. Both were about the small land area for Jews and Palestinians in the Middle East. There are posts from those who see the conflict from one side and those who view the conflict from the other. Yes, it is true that a case has two sides and the Middle East conflict may have even more. I was so happy to have friends who think so differently. Yes, I am very pleased with that.


But what is the truth, both cases were about the same - and someone lie or make it look advantageous to their view. But not everything that can be read or viewed needs to be true. Even the news we get is weighted and measured, selected and sometimes angled so they look good - to some.


The first post was a picture that showed the land of Palestine - which just disappeared into almost nothing. It looked unreal and almost unbelievable - and it was horrible to think about - the many trials and tribulations there are for this people, year after year. There was no site reference, just a gif posted on i.giphy.com a collection of short animated images (gif)


Just below came the second post. It was weird compared to the first. That's why I didn't scroll on, but stopped a little. The picture itself was full of information, and there was a reference to a website with even more information. Here was a lot of facts to find for anyone who wants to get into it.


There are many kind of maps, types of nature, geology, populations, temperature and much much more. To all my well-meaning friends. Thanks for caring. Continue to show thoughtfulness and solidarity and tolerance - and accepts peoples different way of thinking. Then the world becomes a better place to live.

108 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Rut

Comments


bottom of page