top of page

Pantokrator

Oppdatert: 10. des. 2018


Pantokrator / Pantocrator - Etsing, variant / Etching, individual - 20x30 cm - 1989 © Halvard Hatlen / BONO


Tittelen Pantokrator er brukt om ikoner som framstiller Kristus i halvfigur, som velsigner med sin høyre hånd og holder en bok i sin venstre. Det er en gammel ikonframstilling og navnet er fra gresk. Den allmektige Kristus er den mest brukte norske oversettelsen eller betydningen, men det er noen til som går i retning kraftfull og sterk og slikt. Min Pantokrator er langt fra riktig framstil, men har dette motivet som utgangspunkt. Opprinnelig er det nøye regler for hvilke billedelementer som skal være med.

-- english translation at end --


Glorien om hodet har en innvendig korsform, for å vise at det er Kristus som er avbildet. Ofte er også navnet skrevet med initialene hans, utvendig på hver side av glorien, IC (Jesus) på venstre, og XC (Kristus) på høyre (når vi betrakter bildet).


Kristus Pantokrator på den Ungarske Hellige Krone - Christ Pantocrator on the Holy Crown of Hungary (1100-tallet) - Wikimedia Commons Public domain

Boken er Bibelen - eller helst Det Nye Testamentets Evangelium, som i hovedsak omhandler hans liv og frelsesverk. Boken er ofte lukket og holdes fram med et tydelig kors dekorert på permen. Noen ganger er den åpnet, da har ikonet fått tilnavnet Kristus, læreren.


Høyre hånds velsignelse kan leses som Kristus sine intialer, IC XC - og disse dannes ved at tommelen holdes mot ringefingeren. Dette kalles også Kristogrammet - og av dette er det mange varianter eller betydninger. Men det kommer vi ikke mer innpå her. Det kan kort nevnes at kobinasjonen med de fire bokstavene IC XC ble mest brukt i den østlige ortodokse kirke.


Den aller eldste Pantokrator skal være et i Katarinaklosteret i Sinai. - The oldest known Pantocrator is in the Saint Catherine's Monastery in Sinai. Wikimedia Commons Public domain

En annen underlig detalj er at Kristi ansikt ofte er ganske ulikt tegnet på venstre og høyre halvdel, det er sjeldent symmetrisk, trolig kan dette tolkes som symbol på Kristus to naturer. Menneske og Gud.


Denne ikonframstillingen av Kristus er et av de tidligste kjente bildeframstillinger av Kristus. Mange ikoner ble ødelagte, dette skjedde særlig i to perioder, mellom 726-787 og i 814-842. Men ikke alle ble det - og i de østlige gresk ortodokse kirkene kan vi ofte finne dette motivet bevart flere steder, da gjerne som et større takmaleri i kuppelhvelvingen. Det aller eldste skal være et i Katarinaklosteret i Sinai.


Teknikken jeg har brukt er en blandingsteknikk. Det er grafikk, men ikke trykket i et nummerert antall. Alle bilder er individuelle idet de ikke er helt like. Platen ble ulikt innfaget hver gang. Trykkplaten er en matallplate hvor motivet er etset inn, - og den burde trykkes som dyptrykk der fargen er gnidd ned i fordypningene. Jeg delvis farget den inn slik det gjøres i en høytrykksteknikk, der fargen er lagt på toppen. Jeg fokuserte på et et lys i bildet, der Kristus er mer som en siluett, lyset kunne være noe himmelsk eller kanskje en flamme. Jeg unnlot hånden som velsigner, likeså boken. Det kan man i ettertid tenke annerledes om, men jeg har med navnet, IC og XC, på hver side, og selvsagt glorien med korset. Det er er også både en sol og en måne med - tanken min var nok noe med tiden og evigheten.


Kilder

  • Kristus - Menneske og Gud: Bibelen, Det Norske Bibelselskapet. Evangeliet etter Lukas 1. kapittel, vers 30-35. Budskapet til Maria. - Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» ... «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. ... »

  • Evangeliet i ett vers (Den lille Bibel): Bibelen, Det Norske Bibelselskapet. Evangeliet etter Johannes 3. kapittel, vers 16-18 - For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

  • Galey, John. 1986. Sinai and the Monastery of St. Catherine. American University in Cairo Press ISBN 977-424-118-5 : 92

  • Steffler, Alva William. 2002. Symbols of the Christian faith. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co ISBN 0-8028-4676-9 : 67


-- english translation at end --


In english .....


Pantocrator

The title is used for icons depicting Christ in half-figure, who blesses with his right hand and holds a book in his left. It is old and counted to be the first image of Christ used in a icon, and the name Pantocrator is from Greek. Almighty Christ is the most widely used Norwegian translation or meaning, but there are some otheres more like gorously powerful and strong and such. My Pantocrator is far from correct done, but has the motive as a starting point. Originally, there are strict rules for which image elements to be included.


A halo surround his head and has an inner cross shape, to show that it is Christ depicted. Often Christ name is written with his intials, on each side of the glory - IC (Jesus) on the left - and XC (Christ) on the right (when we look at the picture).


The book is the Bible - or rather the New Testaments Gospel, which mainly deals with his Life and Salvation. The book is often closed and is presented with a decorated Cross . Sometimes the bokok is opened, then the icon has been given the nickname: Christ, the teacher.


The right hand is raised in blessings, and fingers can be read as Christ's intials, IC XC - and these are formed by holding the thumb against the ring finger. This is also called the Christogram - and of this there are many variants or meanings. But we will not come into this here anymore. It can be briefly mentioned that the four-letter combination (IC XC) was most used in the Eastern Orthodox Church.


Another detail is that Christ's face is often quite different in the left and right half, it is rarely symmentious, probably this may be a symbol of Christ's two natures. Man and God.


The image Christ Pantocrator, is one of the earliest known image representations of Christ. Many icons was destroyed, this occurred especially in two periods, between 726-787 and in 814-842. But not all icons - and in the Eastern Greek Orthodox Churches we often find the Pantacrator, often in the major roofing in the dome vault. The oldest known is in the Saint Catherine's Monastery in Sinai.


The technique I have used is a mixed technique. It is graphics, but not printed in a numbered series. All images are individual as they are not quite the same. The final print became different in each case. The metal plate (zinc) has the motive etched, and it should be printed as a intaglio, where the color is rubbed into the recesses. I partially colored it in as it is done in a relief, where the color is laid on top og the surface. I focused on a light in the image, where Christ is more like a silhouette, the light could be something heavenly or perhaps a flame. I did not make his hands, and not the book. In retrospect, it is possible thinking differently. But I have the name, IC and XC, on each side of the halo, of course with the cross. There is also both a Sun and a Moon - my thought was something about time and eternity.


References

  • Christ - Man and God: The Bible, the Norwegian Bible Society. The Gospel of Luke 1, chapter 30-35. The message to Maria. - « And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end» ... «The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God .... »

  • The Gospel in one verse (The Little Bible): The Bible, The Norwegian Bible Society. The Gospel of John 3, verses 16-18 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

  • Galey, John. 1986. Sinai and the Monastery of St. Catherine. American University in Cairo Press ISBN 977-424-118-5: 92

  • Steffler, Alva William. 2002. Symbols of the Christian faith. Grand Rapids, Mich .: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN 0-8028-4676-9: 67


217 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page