top of page

En seirende selvsikkerhet - A Victorious Confidence

Oppdatert: 27. aug. 2018


En seirende selvsikkerhet - A Victorious Confidence linosnitt / linocut - 38x27 cm - 1986 © Halvard Hatlen / BONO

- En Seirende Selvsikkerhet - har inspirasjon fra to mye brukte motiver i kunsthistorien. Nådestolen, ofte kalt Den Hellige Treenighet og Pietà. - Nådestolen viser den treenige Gud. I kristen tro er nådens tid mens vi er her på jorden. Da kan enhver velge sitt forhold til Gud, og det er dette motivet handler om. Gud holder det døde Jesu legeme - En Pietà viser den sørgende Jesu mor, jomfru Maria, som holder sin døde sønn Jesu legeme i sitt fang.


-- english translation at end --

Pietà (1498-1499) en renessanse skulptur av Michelangelo Buonarroti, i St. Peters Kirken, Vatikanet, Roma. The Pietà (1498-1499) a sculpture by Michelangelo Buonarroti, housed in St. Peter's Basilica, Vatican City

En Pietà er et fellesnavn på et mye brukt motiv, mens ordet Pietà er italiensk og kan oversettes til fromhet. Det viser den sørgende Jesu mor, jomfru Maria, som holder sin døde sønn Jesu legeme i sitt fang. Motivet ble populært fra 1300-tallet og er siden blitt malt og skulpturert utallige ganger. Særlig var det et skattet motiv i den italienske renessansen. Motivet er ikke uvanlig som del av utsmykningen i katolske kirker ¹.


Den Hellige Treenighet (Pietas Patris). Gruppen rundt Mester Francke (1380–1430), Nasjonal Museet, Warsawa Holy Trinity (Pietas Patris). Circle of Master Francke (1380– 1430), National Museum, Warsawa

Nådestolen viser den treenige Gud. I kristen tro er nådens tid mens vi er her på jorden. Da kan enhver velge sitt forhold til Gud, og det er dette motivet handler om. Gud holder det døde Jesu legeme, ofte korsfestet, som et tegn på nåden og tilgivelsen. Nådens tid er for alle, i følge kristen tro blir de som ikke valgte nåden, stilt for domstolen etter vår død.


Nådestolen - The Mercy Seat tusj på papir / ink on paper - 21x29,5 cm - 1990 © Halvard Hatlen / BONO

Jeg har både utelatt og lagt til noe. Jesu legeme når helt ned til jordkloden og berører den. På

denne måte illustrerer det det kjente bibelverset i Johannes Evangelium 3, 16 - ofte kalt den lille

bibel, siden dette ene verset oppsumerer hele den kristne tro og evangeliet.


På en annen måte kan det skrives at troen på Jesus Kristus og syndstilgivelsen, er den eneste veien til himmelen, eller forbindelsen. Gud eller Jomfru Maria, Jesu mor, ikke er gjengitt slik de tradisjonelt har vært, kun selve fanget med det døde Jesu legeme. Gud som gav sin eneste sønn som et soningsoffer for all verdens synd.


Johannes Evangelium 3, 16 - John 3.16 marmor/marble - ca. 80x80 cm - 2015 © Halvard Hatlen / BONO

Alfa og Omega er greske bokstaver. Disse er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet og er brukt om Guds evige eksistens, fra begynnelsen til slutten.


- For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en

kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i

kroppen, enten godt eller ondt.


- For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den

enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal

fortapes, men ha evig liv;

- For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme

verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

- Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er

allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne

Sønns navn.


- Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første

og den siste.

Noter:

¹ Pietà - i oppslagsverket Norsk Bokmål Wikipedia (www.no.wikipedia.org/wiki/Pietà)

Bibelen, Det Norsk Bibelselskap:

Paulus andre brev til korinterne 5,10

Evangeliet etter Johannes, kapitell 3, vers 16-18

Johannes åpenbaring, kapitel 22, vers 13

Alfa – Omega – Frelse (Salvation) tusj på papir / ink on paper -15x20cm 1986 © Halvard Hatlen / BONO


Frelse - Salvation tusj på papir / ink on paper -15x20cm 1986 © Halvard Hatlen / BONO


Alfa – Omega -Rex tusj på papir / ink on paper -15x20cm 1986 © Halvard Hatlen / BONO

Alfa – Omega tusj på papir / ink on paper -15x20cm 1986 © Halvard Hatlen / BONO

Joh. 3,16 - John 3.16 litografi / lithography - 35x25 cm - 1988 © Halvard Hatlen / BONO


In english .....


A Victorious Confidence - is basically on two well known motive from the history of art. The Mercy Seat, often named The Holy Trinity and Pietà.


The Italian word Pietà can be translated into piety. Traditionally it's a motive of the mourning Virgin Mary which holds the body of her dead Son, Jesus, in her lap. The motive became popular in the 1300s, and has since been painted and sculpted countless times. In particular, it was a treasured motive during the Italian Renaissance. The motive is widely used as part of the decoration in Catholic churches¹ .


The Mercy Seat shows the Trinity God. In Christian faith, the time of Grace is while we are on earth, anyone can choose their relationship with God, and this is what the motiv is about. God hold the dead body of Jesus, often as crucified, as a sign of Grace and Forgiveness. Grace is for all, according to Christian faith, those who did not choose grace will be sentenced under the seat of judgment.


I have both changed and expanded the motive. The body of Jesus reaches the Earth and touches it. This illustrates the well known Bible verses in John 3, 16, which is often called the little Bible. It summarizes the entire Christian faith by speaking about how God in His love reaches down to humanity. Faith in Jesus Christ and forgivness of sins, is the only way to heaven.

In my artwork, The Victorious Confidence, Father God or Virgin Mary is not a part of the motive, we only see the lap of Father God - who gave his only son as a sacrifice for the sin of all the world. Alfa and Omega is Greek letters. These are the first and last letters of the Greek alphabet and are used as a metaphore for God's eternal existence, from the beginning to the end.


For we must all appear before the judgment seat of Christ;

that every one may receive the things done in his body,

according to that he hath done, whether it be good or bad.


- For God so loved the world that He gave His only begotten Son,

that whosoever believeth in Him should not perish,

but have everlasting life.

For God sent not His Son into the world to condemn the world,

but that the world through Him might be saved.

He that believeth in Him is not condemned; but He that believeth

not is condemned already, because he hath not

believed in the name of the only begotten Son of God.


- I am Alpha and Omega, the Beginning and the End,

the First and the Last.


Notes: ¹ Pietà - in the Norwegian Bokmål Wikipedia (www.no.wikipedia.org/wiki/Pietà)

The Bible. King James Version:

2 Corinthians, Chapter 5, Verse 10

The Gospel of John, Chapter 3, Verses 16-18

John Revelation, Chapter 22, Verse 13


51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page