top of page

Respekter meg - Jødene i Norge

Oppdatert: 7. mar. 2019


Herren skal stride for dere - lito - 42x30 cm - 1987 © Halvard Hatlen / BONO


Jøder var utestengt fra Norge fram til 1861. Men noen unntak har det vært. I Norges Grunnlov var det en egen jødeparagraf. Sitat: «... Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» Selv om det var en oppmykning av paragrafen i 1851 var jødene sammen med andre ikke lutherske trossamfunn underlagt Dissenterloven som i praksis gjaldt helt til 1969. Dissenterne hadde ikke fulle borgerrettigheter, og de ble pålagt en del spesielle plikter.

-- english translation at end --


25. november 1942 bodde det litt i overkant av 2100 jøder i Norge. Den kommende døgnet er en mørk dag i norsk historie. Ganske mange rekker å komme seg i skjul, men 532 norske jøder ble ført om bord på troppeskipet Donau. 1. desember kom de til Auschwitz. Kvinner og barn ble sendt rett i gasskammeret, sammen med menn over 50 år. De var lite egnet som arbeidskraft, mens yngre menn ble tatt ut til arbeid. Bare 9 overlevde til krigen var over. Det yngste barnet var 4 måneder gammelt. Det var ikke bare denne ene deponeringen - og et av barna med et ansikt er Ruth Sakolsky fra Tromsø. Hun ble født sommeren 1940 og ble bare 2 år. Hun ble sammen med moren og 156 andre jøder arrester og deportert 25. februar 1943. Toårige Ruth ble sendt rett til gasskammeret og drept i mars 1943. Det spesielle er at familien laget et fotoalbum, nesten som en dagbok, de siste bildene er fra toårsdagen i 1942, deretter er det blanke ark i albumet. Totalt 772 jøder ble deportert fra Norge, herav 200 jødiske familier som ble helt utslettet. 34 jøder overlevde og kom tilbake til Norge etter krigen.


Jøder har overlevd i eksil, som folkeslag med med felles religion, språk og kultur i århundrer uten et hjemland. Historien er broket, men overlevde som folkeslag har de, ja bare det er vel nærmest utenkelig. Verdens eneste jødiske stat ble til i 1948. Men derfra har det ikke vært like rett fram. Men selv etter konflikter, kriger, terror, boikott så består staten Israel nesten på overnaturlig vis. Jøder skal vist utgjøre ca. 0,2 prosent av jordens befolkning, og har frembrakt over 200 vitenskapelige Nobelprisvinnere. I fysikk er 27 prosent jøder, i medisin 31 prosent. Av verdensmestere i sjakk er over 50 prosent jøder.


I forhold til arealet av det en kan kalle den arabiske verden utgjør Israel mindre enn en kvart prosent, sammenlignet med Norge blir det mindre enn et gjennomsnittlig norsk fylke. Så hvor lite kan det være og hvor kan vi finne det? Jeg synes at respekt for det jødiske folket og staten Israel er på sin plass.


Enhver skulle respektere andre for deres etniske bakgrunn, livssyn, hudfarge og alt det andre som setter mennesker i båser. Da hadde verden blitt bedre. Det ideelle er fred og harmoni og likeverd. Men det er veldig optimistisk - om en ser seg rundt, eller leser menneskenes historie. Verden ligger i det onde, men vi kan alle utgjøre en forskjell.

In english ....


Jews was banned from Norway until 1861. But with some exceptions. There was a special note about the Jews in the Norwegian Constitution (1814). Quote: «... Jews are still excluded from access to the Kingdom.». Even though there was a softening of the paragraph in 1851, the Jews together with other non-lutheran religious communities, were subject to the Dissenter Law, that was in practice until 1969. Dissidents did not have full citizenship rights, and they were assigned a number of special duties.


November 25, 1942, there lived just above 2100 Jews in Norway. The coming day is a dark day in Norwegian history. Some Jews managed to escape or hide, but 532 Norwegian Jews were taken on board the German ship Donau. On December 1 they came to Auschwitz. Women and children were sent straight to the gas chamber, along with men over the age of 50. They were little suitable as labor, while younger men were taken out for work. Only 9 survived until the war was over. The youngest child was 4 months old. It was not just this one deportation from Norway - and one of these children with a face is Ruth Sakolsky from Tromsø. She was born in the summer of 1940 and was only 2 years old. She, together with the mother and 156 other Jews were arrested and deported on 25 February 1943. The two year old Ruth was sent straight to the gas chamber and killed on March 1943. What is touching about this is that the family made a photo album, almost like a diary, where the last pictures are from the two year old girl’s birthday in 1942. After this, there are only blank pages in the album. A total of 772 Jews were deported from Norway, of which 200 Jewish families were completely exterminated. 34 Jews survived and returned to Norway after the war.


Jews have survived in exile, as people with common religion, language and culture for centuries without a homeland. The story is full of drama, but they have survived as a people. And just that is incredible. The world's only Jewish state, Israel, was established in 1948. But from there it has not been a straight line forward. Conflicts, wars, terrorism, boycott, the state of Israel is almost supernatural. Jews constitute roughly 0.2 percent of the world's population, and have over 200 scientific Nobel Prize winners. I physics 27 percent are Jews, in medicine 31 percent. Of the world champions in chess, over 50 percent are Jews.

Israel makes up less than a quarter percent of the Arab world. Compared to Norway, this is less than an average of a Norwegian county. So how small can it be and where should we find it? I think that respect for the Jewish people and the state of Israel is in its place.


Everyone should respect others for their ethnic background, religion, skin color and everything else that puts people in boxes. Then the world would have improved. The ideal is peace and harmony and equality. But this is very optimistic - if you look around, or read the story of human beings. The world is in evil, but we can all make a difference.


Litteratur - References


Vibeke Buan. 26. nov. 2012. Aftenposten: "532 jøder ble ført om bord på Donau. Bare 9 kom tilbake".

https://www.aftenposten.no/norge/i/4qWqo/532-joder-ble-fort-om-bord-pa-Donau-Bare-9-kom-tilbake


Wikipedia: Jøder i Norge
24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Rut

Comments


bottom of page